an oak tree
#252 David Thompson


Father:
Mother:
 

George Thompson (b.xxxx)
Olive 


Siblings:
George Thompson  
Olivia Thompson  
Robert Thompson  
Richard Thompson  
Linda Thompson  
Edward (Eddie) Thompson  
Born:
at:
evidence:

Married:
at:
evidence:

Died:
at:
evidence:

Notes:

 
 


 
 


 
 Spouse:
 

Children:

 

IGI Home